Bir Mühendislik Turkak tarafından akredite edilmiş A Tipi Muayene Kuruluşudur.

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.     ( www.turkak.org.tr )

Akreditasyon örnekleri iş yaşamında kalite yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi gibi alanlarda yaygın olarak görülmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller ve teknik ölçümler muayene kuruluşlarının akreditasyon şartlarını belirten TS EN ISO/IEC 17020:2012 “Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar” standardı çerçevesinde yapılmaktadır.
TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre muayene kuruluşları A, B, C Tipi olarak gruplanmıştır. A Tipi Muayene Kuruluşları konunun taraflarından bağımsız ve tarafsız olmalı, bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayacak şartlara uymalıdır.
Ülkemizdeki yasalara göre bazı mal ve hizmetleri sunanların akredite olmuş olması bir zorunluluktur. Örneğin Asansör Yıllık Periyodik Kontrolü’nü yapacak kuruluşlar A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite olmuş olmalıdır.
Akreditasyon’un yasal zorunluluk olmadığı durumlarda akreditasyon kurum ve kuruluşlar açısından tercih edilirlik sağlamaktadır:

  •  Muayene kuruluşunun personelinin bağımsız ve tarafsızlığını sağlayacak önlemleri mevcuttur.
  •  Muayene kuruluşu personelinin teknik yeterlilik açısından asgari şartları karşıladığını gösterir.
  •  Yapılan çalışmalara ilişkin bir iç denetim sistemi mevcuttur.
  •  Kullanılan ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılmış, dolayısıyla hata paylarının belirlenen toleranslar içinde olduğuna işaret eder.

Neden akredite bir muayene kuruluşu seçilmelidir?

Akreditasyon; 3. taraf olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda işyerlerine verilmek üzere düzenlenen raporların güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek ve artırmak amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Uluslararası ele alınan bir takım kabul ve anlaşmalar sayesinde dünya çapında kabul edilen Akreditasyon Standartları ülkemizde TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından uyumlaştırılmakta ve Akredite Kuruluş olmak isteyen kurumlara gerekli yetkilendirmeyi sağlamaktadır.

Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair emniyet ve güven telkin eder.

İşyerlerinde işin yürütümü adına kullanılan makine ve ekipmanların test ve muayenelerin güvenilir kurumlara yaptırılması hem olası kaza risklerini engellemeye ve çalışanların korunmasını sağlayacak hem de alınmayan tedbirlerden dolayı doğabilecek kaza sonucu işverenler ciddi tazminat hükümleri ile karşılaşmakta ve işletmenin prestij kaybı ile birlikte üretim süreçleri zarar görmektedir.

Akreditasyon zorunluluğunun bir çok ekipmanın muayene ve testinde bulunmaması, bu konuda tüm işverenlerin işin ehemmiyetine vakıf olmaması ve ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi bu alanda da yeteri kadar denetim mekanizmasının yürütülmüyor olması nedeniyle çoğu zaman anılan bu yönetmelik kapsamında belirlenen periyotlardaki test ve muayeneler dahil ihmale uğramakta ve çoğu zaman işyerlerinde bulunan veya bağımsız çalışan yetkisiz ve test tekniğine haiz olmayan kişilerce bu raporlamalar geçiştirilmektedir.

Yasal çerçevede düzenlenen bu yönetmelik gereği tüm işletmelerce; kısaca İş Ekipmanları olarak tanımlanan işin yapılmasında kullanılan her­hangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın yine yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılmasını, kontrol sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmasını hüküm altına almıştır.

Periyodik muayene, test ve ölçümleri yapan kişi ve kurumların güvenilir olması açısından bağımsız ve tarafsız olmaları ancak bu işlemleri ele alan kişilerin muayene edilen makine ve ekipmanın imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satışçısı, bakımcısı veya bu tarafların yetkili şahısları muayene esnasında bulunmaması ile mümkün olacağı gibi ve muayeneyi yapan kuruluşun da akredite olmasına dikkat edilmelidir.

BİR MÜHENDİSLİK, işyerlerinin ihtiyaç duyduğu kontrol, test, analiz ve ölçüm hizmetlerinde güvenilir ve yetkin bir kurum olarak hizmet vermektedir. TS EN ISO/IEC 17020 standardında “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluştur.